Mục tiêu sau khi kết thúc khóa học:

-          Hiểu về bảng phiên âm quốc tế đối với Tiếng Anh IPA

-          Có thể điều chỉnh phát âm đúng các âm trong bảng IPA

-          Biết về các quy tắc phát âm một số âm cơ bản theo quy tắc biến âm

-          Biết về hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong tiếng Anh

-          Biết, có khả năng áp dụng các quy tắc