Mục này bao gồm những nội dung kiểm tra dành cho đối tượng là sinh viên các trường cao đẳng, đại học, sau đại học. Nội dung được phân thành các khối chủ đạo (Khối tài chính-kế toán; Khối kỹ thuật; Khối xã hội; ...)

Mục tiêu sau khi kết thúc khóa học:

-          Hiểu về bảng phiên âm quốc tế đối với Tiếng Anh IPA

-          Có thể điều chỉnh phát âm đúng các âm trong bảng IPA

-          Biết về các quy tắc phát âm một số âm cơ bản theo quy tắc biến âm

-          Biết về hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong tiếng Anh

-          Biết, có khả năng áp dụng các quy tắc 

Mục bày bao gồm những bài kiểm tra thuộc nội dung liên quan đến kỹ năng mềm phục vụ công việc như: Kỹ năng viết báo cáo, Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng dịch vụ khách hàng; Kỹ năng quản lý văn phòng; kỹ năng quản lý thời gian; etc.

Mục bày bao gồm những bài kiểm tra thuộc nội dung liên quan đến kỹ năng mềm phục vụ công việc như: Kỹ năng viết báo cáo, Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng dịch vụ khách hàng; Kỹ năng quản lý văn phòng; kỹ năng quản lý thời gian; etc.

Mục bày bao gồm những bài kiểm tra thuộc nội dung liên quan đến kỹ năng mềm phục vụ công việc như: Kỹ năng viết báo cáo, Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng dịch vụ khách hàng; Kỹ năng quản lý văn phòng; kỹ năng quản lý thời gian; etc.

Mục bày bao gồm những bài kiểm tra thuộc nội dung liên quan đến kỹ năng mềm phục vụ công việc như: Kỹ năng viết báo cáo, Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng dịch vụ khách hàng; Kỹ năng quản lý văn phòng; kỹ năng quản lý thời gian; etc.

Mục bày bao gồm những bài kiểm tra thuộc nội dung liên quan đến kỹ năng mềm phục vụ công việc như: Kỹ năng viết báo cáo, Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng dịch vụ khách hàng; Kỹ năng quản lý văn phòng; kỹ năng quản lý thời gian; etc.