Objectives

- Hiểu về bảng phiên âm quốc tế đối với Tiếng Anh IPA

- Có thể điều chỉnh phát âm đúng các âm trong bảng IPA

- Biết về các quy tắc phát âm một số âm cơ bản theo quy tắc biến âm

- Biết về hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong tiếng Anh

- Biết, có khả năng áp dụng các quy tắc